Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) Dječjim vrtićem JUREK upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića JUREK ima 5 članova:

  1. Marina Sviben Družinec– predsjednica, predstavnik Osnivača
  2. Nikola Jurković- član, predstavnik Osnivača
  3. Martina Brlečić – članica, predstavnik Osnivača
  4. Ivica Rusan- član, iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Dv JUREK
  5. Katarina Bekina- članica,  predstavnik roditelja

 

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19) :

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
– predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

 

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić JUEK Gornja Stubica kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad. Dječji vrtić JUREK Gornja Stubica ima prostorno-tehničke uvjete za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail  djecjivrticjurek@djecjivrticjurek.hr , a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća

____________________________

Poziv za 39. sjednicu Upravnog vijeća

____________________________