Programi

Polazište PRIMARNOG DESETOSATNOG PROGRAMA rada su:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj
 • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
 • Programsko usmjeravanje odgoja i obrazovanje
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece
 • razvojne sposobnosti djece

Ciljevi su:

 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu djeteta
 • cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • njegovanje mirotvornog ponašanja
 • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
 • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionika

 

Obogaćeni programi

U našem vrtiću, osim redovitog desetsatnog programa (cjelodnevnog)  provode se i programi obogaćeni dodatnim sadržajima. Provode ih za to osposobljeni i educirani odgojitelji našeg vrtića i besplatni su za roditelje.

 

      REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN ELEMENTIMA FOLKLORA

CILJEVI PROGRAMA

 • doprinijeti da dijete izraste u odraslu osobu koja cijeni, poznaje i čuva svoju kulturu i tradiciju identiteta, te koja s radošću upoznaje i poštuje tradiciju i običaje drugih
 • poticati dječje doživljaje sudjelovanjem u narodnim običajima, razvijati ljubav i pozitivne stavove prema njima i poticati na aktivno sudjelovanje u življenju tih običaja
 • otkrivati i upoznavati tradicijsku kulturu vlastite obitelji, tradiciju kraja u kojem živimo, obilježja drugih kultura
 • istraživati obilježja i posebnosti drugih kultura
 • razvijati osjećaj pripadnosti i ljubavi prema folklornoj baštini
 • osvještavati djetetovo pravo na različitost i zaštićivati od mogućih izražavanja netrpeljivosti ili neprimjerenih reagiranja
 • koristiti ples za usklađivanje i estetsko oblikovanje pokreta, koordinaciju ritmičkih i plesnih potencijala i poticati kreativno izražavanje
 • stvarati ozračje tolerancije i međusobnog uvažavanja kod djece

Program će se realizirati u sklopu 10-satnog programa vrtića tijekom cijele pedagoške godine, a namijenjen je djeci u mješovitoj vrtićkoj (5-6,5 godina) odgojnoj skupini Vrapčeki.

 

           REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN LIKOVNIM SADRŽAJIMA

CILJEVI PROGRAMA

 • upoznavanje s likovnim materijalima (olovkama, bojama, kistovima, vrstama papira prema namjeni, glinom, kamenom, platnom i staklom)
 • upoznavanje s likovnim tehnikama (crtanje, slikanje, oblikovanje)
 • razvijanje zapažanja detalja, aktiviranje sjećanja i kreativnosti kako bi se potaklo bogatstvo vizualnog doživljaja
 • razvoj kulture ponašanja i boravka u galeriji, muzeju, umjetničkom paviljonu, ateljeu, povijesnim građevinama i drugim kulturnim institucijama

Program će se provoditi svakodnevno za svu djecu upisanu u odgojnu skupinu Bubamarci, prateći interes djece i njihove sposobnosti.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je svoj djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu koja su polaznici dječjeg vrtića, tako i za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića. Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba – potreba za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

CILJ

Predškola mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanja i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

KRAĆI PROGRAM ENGLESKOG JEZIKA

Vrtić nudi kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provodi u poslijepodnevnim satima. Kraći program će se održavati dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, ukupno 60 sati godišnje, u poslijepodnevnim satima. Organizira ga Udruga „Naučimo puno“ s kojom je vrtić sklopio ugovor i koja ima Suglasnost za kraći program učenja engleskog jezika. Program je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Primarni cilj programa učenja engleskog jezika je ostvariti adekvatne poticaje i okruženje za cjelokupni razvoj djeteta, a posebice ostvariti poticaje kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika. Naredni cilj je razvijati interes i osjetljivost djeteta za drugi fonološki sustav, uz postupno izražavanje na stranom jeziku. Učenje će se realizirati kroz situacijski pristup rada s djetetom te će se poticati svako dijete na oblikovanje pozitivne slike o sebi.
Zadaće programa su razvijati kompetencije djeteta za strane jezike, osobito slušnu osjetljivost, zatim poticati na spontano usvajanje engleskog jezika i spontano izražavanje na engleskom jeziku, usvojiti strukturu iskaza i izgovora te postupno upoznati djecu s kulturom, običajima i ljudima zemalja engleskog govornog područja.

Sadržaji i aktivnosti su vezani ponajprije za usvajanje pojmova, riječi i fraza iz tematskih cjelina koje su najbliže djeci kroz pjesmu i igru (igramo se i pjevamo na engleskom jeziku). Teme se planiraju u skladu s aktualnostima iz djetetovog životnog konteksta te prirodnim mijenama, blagdanima i društvenim događanjima.