Kućni red Dječjeg vrtića Jurek

Članak 1.

Radno vrijeme Vrtića je svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 5:30 do 17:00 sati.

Članak 2.

Dijete u vrtiću/jaslicama može boraviti do 10 sati dnevno, sukladno radnom vremenu Vrtića i potpisanom ugovoru. Dežurstvo se organizira, prema anketi, za roditelje koji zbog radnog vremena ne stignu u radno vrijeme Vrtića dovesti ili doći po dijete, ali ne duže od 10 sati dnevno.

Članak 3.

Djetetov dolazak u Vrtić treba biti do 9 sati, kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik dužan je najaviti matičnom odgojitelju najkasnije do 9,30 sati u tekućem danu kada se iskaže potreba za kasnijim dolaskom djeteta.

Članak 4.

Dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića/jaslica mogu isključivo punoljetne osobe koje je roditelj/skrbnik djeteta opunomoćio na propisan način.

Članak 5.

Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba obvezna je osobno javiti se odgojitelju. Predajom djeteta roditelju/skrbniku ili ovlaštenoj osobi, prestaje odgovornost odgojitelja.

Članak 6.

O svakoj promjeni u obitelji, promjeni adrese prebivališta i/ili broja telefona/mobitela roditelj/skrbnik obavezan je o tome izvijestiti odgojitelja svoga djeteta (po potrebi i stručnog suradnika ili ravnatelja).

Članak 7.

Radi zaštite sve djece u vrtiću/jaslicama, roditelj/skrbnik obvezan je obavijestiti Vrtić o promjeni zdravstvenog statusa djeteta i ne dovoditi ga u vrtić/jaslice s povišenom temperaturom, ušima i svrabom, parazitima u stolici, proljevom i povraćanjem ili zbog bilo kojeg drugog zdravstvenog stanja koje narušava siguran boravak djeteta i druge djece u skupini.

Nije dozvoljeno u vrtić/jaslice donositi lijekove, sirupe, kapi ili druge proizvode kojima se poboljšava zdravstveno stanje bolesnog djeteta, nego je potrebno terapiju dovršiti kod kuće.

Po povratku u vrtić/jaslice potrebno je donijeti liječničku ispričnicu.

Članak 8.

Ukoliko dijete ima kroničnu bolest, roditelj/skrbnik obvezan je donijeti pisanu uputu liječnika o imenu lijeka, dozi, vremenu i načinu davanja lijeka i o tome obavijestiti odgojitelje svoga djeteta i zdravstvenog voditelja Vrtića.

Članak 9.

Nakon izostanka djeteta iz vrtića/jaslica 60 dana i više, potrebno je ponovno donijeti liječničku potvrdu da dijete može polaziti vrtić/jaslice.

Članak 10.

Boravak na otvorenom je svakodnevan i obvezan zbog očuvanja zdravlja djece, te dijete u vrtiću/jaslicama treba boraviti u udobnoj, čistoj i primjerenoj odjeći i obući za igru u unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića.

Članak 11.

Potrebno je pridržavati se preporuka i uputa o nepotrebnom zadržavanju u unutarnjim ivanjskim prostorima, kako se ne bi ometao siguran boravak sve djece u vrtiću/jaslicama i kako bi se osiguralo nesmetano provođenje odgojno-obrazovnog rada i neometani nadzor kretanja raznih osoba po Vrtiću.

Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića/jaslica, roditelj/skrbnik dužan je u svakom trenutku imati nadzor nad djetetom i kod izlaska iz prostora Vrtića držati ga za ruku, te obvezno zatvarati ulazna vrata objekta.

Članak 12.

Prilikom slavlja, obilježavanja važnih datuma i svečanosti koje roditelj/skrbnik unaprijed dogovara s odgojiteljem djeteta, potrebno je poštivati pravilo Vrtića. U Vrtić se ne mogu unositi prehrambeni proizvodi, zbog pokvarljivosti, nemogućnosti kontrole njihovog skladištenja i higijenske ispravnosti.

Članak 13.

U komunikaciji s osobljem Vrtića potrebno je ophoditi se kulturno i pristojno suvažavanjem i poštovanjem.

Članak 14.

Dječja kolica ostavljaju se na vlastitu odgovornost. Vrtić ne odgovara za nestale i izgubljene stvari, uništene dragocjene predmete i igračke koje dijete donese u Vrtić.

Članak 15.

Sve osobe koje rade, borave i ulaze u Vrtić dužne su poštivati privatno vlasništvo svih korisnika i radnika Vrtića.

Članak 16.

Potrebno je da roditelj/skrbnik prati i uvažava pisane i usmene informacije o boravku djeteta/ce u jaslicama i vrtiću, te da se odaziva na roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema potrebi, i sami mogu inicirati (u dogovoru s odgojiteljima), u skladu s programom.

Članak 17.

Roditelj/skrbnik dužan je pravovremeno informirati Vrtić o uključivanju i potrebama za različitim programima, kako bi mogli osigurati kvalitetan odgojno-obrazovni rad i sigurne uvjete

(ankete za rad tijekom ljetnih i zimskih mjeseci, zdravstveno-rekreativni i sportski programi).

Članak 18.

U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno: pušenje, dolazak u alkoholiziranom stanju, kretanje na koturaljkama i guranje kolica u unutarnjem prostoru, uvođenje životinja, te vršiti prodaju i/ili promidžbu roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja djeteta/ce, kao niti druge privatne aktivnosti.

Članak 19.

Korisnik usluga (roditelj/skrbnik) koji ispisuje dijete iz Vrtića, dužan je o tome dostaviti pisanu obavijest u računovodstvo Vrtića najkasnije 15 dana prije ispisa, te platiti sve nastale troškove programa do ispisa.

Članak 20.

Roditelj/skrbnik dužan je redovito podmirivati troškove korištenih usluga Vrtića najkasnije do 25.og za tekući mjesec

Članak 21.

Ovaj Kućni red Vrtića objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

U Gornjoj Stubici 2. studenog 2021. godine

Ravnateljica:

Božica Hrestak